Kybervakuutus-yrityksen-tietoturva-scaled

Kybervakuutus – Yrityksen tietoturva

Kun yritykset luottavat edelleen teknologiaan päivittäisessä toiminnassaan, yrityksen asianmukaisen tietoturvan tarve tulee yhä tärkeämmäksi. Kyberturvallisuus ei ole enää vain IT-kysymys, vaan liiketoiminnan prioriteetti, joka vaatii huomiota kaikilta johtamistasoilta.
Kyberturvaloukkauksen seuraukset voivat olla tuhoisat sekä taloudellisesti että maineensa kannalta mille tahansa organisaatiolle.
On olennaista, että yritykset investoivat vankkoihin kyberturvatoimiin, kuten tietoturvavakuutuksiin, suojatakseen tietonsa ja suojautuakseen mahdollisilta uhilta.
Tässä artikkelissa perehdymme kybervakuutukseen ja yrityksen tietoturva-asioihin.

Mitä on tietoturva?

Tietoturvariskit ovat kasvava huolenaihe nykypäivän digitaalisessa maailmassa. Nykypäivän digitaaliaikana kyberturvallisuudesta on tullut yhä tärkeämpää niin yksityishenkilöille, kuin yrityksillekin. 

Travelersin artikkelissa kirjoitetaan tietoturvariskistä avartavasti:

”Kaiken tyyppiset organisaatiot globaaleista yrityksistä äiti- ja popkauppoihin, jotka käyttävät teknologiaa liiketoiminnassaan, kohtaavat kyberriskin. Teknologian muuttuessa monimutkaisemmaksi ja kehittyneemmäksi muuttuvat myös yritysten kohtaamat uhat. Tästä syystä jokaisen yrityksen ja organisaation on oltava valmiina sekä kybervastuuvakuutuksella että tehokkaalla kyberturvasuunnitelmalla kyberriskien hallitsemiseksi ja vähentämiseksi.”

Yksi kyberturvallisuuden merkittävimmistä näkökohdista on ymmärtää, mikä on tietoturvauhka. Turvallisuusuhkaksi voidaan määritellä mikä tahansa toiminta, joka vaarantaa tiedon luottamuksellisuuden, eheyden tai saatavuuden.

 • Uhkia voi esiintyä eri muodoissa, mukaan lukien hakkerointiyritykset, haittaohjelmatartunnat, tietojenkalasteluhuijaukset ja manipulointitaktiikat. 
 • Näiden uhkien tavoitteena on usein saada luvaton pääsy arkaluontoisiin tietoihin tai järjestelmiin.

Kyberturvallisuustoimenpiteillä varmistetaan, että nämä uhat havaitaan ja niitä vähennetään ennen kuin ne ehitvät aiheuttaa suurempaa haittaa.

Mitä on tietoturvariski ja tietoturvauhka?

Tietoverkkorikollisuuden lisääntyminen ja teknologian lisääntynyt käyttö jokapäiväisessä elämässä tarkoittavat sitä, että ihmiset ovat haavoittuvampia kuin koskaan ennen henkilökohtaisten tietojensa menettämisestä tai vaarantumisesta.

Kaikki organisaatiot, jotka tallentavat tietoja sähköisesti, ovat suurimmassa vaarassa joutua tietomurron kohteeksi.

 • Näitä on esimerkiksi rahoituslaitokset, terveydenhuollon palveluntarjoajat tai valtion virastot.

Tietoturvaloukkauksen seuraukset voivat olla vakavia ja kauaskantoisia. 

Arkaluonteisia tietoja voidaan varastaa tai poistaa, mikä voi aiheuttaa vahinkoa yksilöille tai jopa vaarantaa kansan turvallisuutta. Yritykset voivat joutua oikeudelliseen vastuuseen, jos asiakastietoja ei suojata.

Tietoturvaloukkaus ja tietomurto

Tietosuojalla hallitaan omiin henkilökohtaisiin tietoihin pääsyä. 

 • Tämä sisältää kaiken arkaluontoisista taloustiedoista sekä lääketieteellisistä terveystiedoista sosiaalisen median toimintaan ja selaushistoriaan. 

Tietosuojan säilyttäminen varmistaa, että nämä tiedot ovat vain niillä, joilla on tiedoille oikeutettu tarve.

Todellisen tietosuojan saavuttamiseksi on olennaista, että ihmiset ryhtyvät ennakoiviin toimiin henkilötietojensa suojaamiseksi. 

    • Näihin kuuluvat esim. vahvojen salasanojen käyttäminen, ohjelmistojen ja suojausasetusten säännöllinen päivittäminen, valikoinnin sen suhteen, mitä tietoja verkossa jaetaan, ja varovaisuutta tietojenkalastelu- ja huijausyrityksiin.

Miten tietoturva ja tietosuoja eroavat toisistaan?

Mitä tulee kyberturvallisuuteen, termejä ”tietoturvallisuus” ja ”tietosuoja” pidetään usein samana asiana. Ne edustavat kuitenkin kahta erillistä käsitettä, joilla on erilaisia vaikutuksia yrityksiin ja yksityishenkilöihin. 

 • Tietoturvalla tarkoitetaan digitaalisen omaisuuden yleistä suojaamista luvattomalta käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta.
  • Tietoturva kattaa ensisijaisesti tekniset toimenpiteet, kuten palomuurit, virustorjuntaohjelmistot ja salausprotokollat, jotka estävät kyberrikollisia pääsemästä luottamuksellisiin tietoihin. 
 • Tietosuoja taas koskee arkaluonteisten tietojen suojaamista varkauksilta ja väärinkäytöltä.
  • Tietosuoja sen rajoittavaa pääsyn arkaluonteisiin tietoihin vain valtuutetuille henkilöille. Tämä sisältää toimenpiteitä, kuten salasanojen hallintajärjestelmät ja fyysiset rajoitukset pääsylle palvelimiin tai kiintolevyihin.

Tietoturvavakuutus osana yrityksen riskienhallinta

Nykypäivän digitaaliaikana kyberturvallisuus ei ole enää luksusta vaan välttämättömyys yrityksille. Kyberhyökkäysten ja tietomurtojen lisääntyessä yritysten on ryhdyttävä ennakoiviin toimiin suojatakseen arkaluonteisia tietojaan ulkoisilta uhilta. Yksi tehokkaimmista tavoista pienentää tietoverkkorikollisuuteen liittyviä riskejä on panostaa tietoturvavakuutuksiin osana yhtiön riskienhallintastrategiaa.

Abin artikkelissa kuvataan hyvin:

”Kybervakuutus kattaa vahingot, jotka liittyvät tietojärjestelmien ja verkkojen vahingoittumiseen tai tietojen katoamiseen. Se kattaa kyberhyökkäyksestä johtuneen suoran (tai ensimmäisen osapuolen) taloudellisen menetyksen sinulle tai yrityksellesi. Kyberhyökkäys on yksinkertaisesti mikä tahansa todellinen tai epäilty luvaton IT-järjestelmän käyttö, sähköinen hyökkäys tai tietosuojaloukkaus. Suurin osa taloudellisista menetyksistä on ensimmäisen osapuolen menetyksiä, ja niihin sisältyy varojen tai tietojen varkauksia ja/tai digitaalisen omaisuuden vahingoittumista.”

Tietoturvavakuutus kattaa yleensä näiden lisäksi myös liiketoiminnan keskeytyskulut ja mahdolliset oikeudenkäyntikulut. Tämän tyyppinen vakuutus voi kattaa myös vastuut, jotka johtuvat tietoturvaloukkauksesta johtuvista kolmansien osapuolien vaateista.

Mitä tarkoittaa kybervakuutus?

Yksi yleisimmistä tavoista, jolla yritykset voivat suojautua kyberhyökkäysten aiheuttamilta taloudellisilta menetyksiltä, on kybervakuutus. Tämä vakuutus on suunniteltu suojaamaan yrityksiä erilaisten kyberturvallisuusuhkien aiheuttamilta tappioilta ja vahingoilta.

Impervan artikkelissa eritellään hyvin, mitä kuluja kybervakuutus kattaa:

 • Tietoverkkorikollisuuden tutkiminen
 • Tietoturvaloukkauksen yhteydessä kadonneiden tietojen palauttaminen
 • Tietokonejärjestelmien kunnostus
 • Maineenhallinta
 • Hakkereiden vaatimat kiristysmaksut
 • Ilmoituskulut, jos sinun on ilmoitettava asiasta kolmansille osapuolille.

Maailmassa, jossa teknologia kehittyy jatkuvasti, niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin on entistä tärkeämpää priorisoida kyberturvallisuustoimenpiteitä. Tietoturvaan ei pidä suhtautua kevyesti, sillä tietoturvaloukkauksen seuraukset voivat olla haitallisia sekä taloudellisesti että yrityksen maineen kannalta.

Mitkä yritykset tarvitsevat kyberturvavakuutuksen?

Lähes mikä tahansa yritys – koosta riippumatta – voi olla tietoverkkorikollisuuden vaarassa. Nerdwalletin artikkelissa kerrotaan hyvin siitä, millaiselle yritykselle kyberturvavakuutus on lähes ehdoton:

 • Yritykset, jotka tallentavat tärkeitä tietoja verkossa tai tietokoneille. 
 • Jos yrityksesi tallentaa arkaluonteisia tietoja, kuten puhelinnumeroita, luottokorttinumeroita tai sosiaaliturvatunnuksia – joko verkossa tai tietokoneella – olet vaarassa joutua kyberhyökkäykseen. 
 • Yritykset, joilla on suuri asiakaskunta. 
  • Vakuutus voi auttaa kattamaan tietyt lakisääteiset sakot, joita näille yrityksille voi kohdata tietomurron seurauksena. Lainsäädäntö edellyttää usein, että asiakkaille on ilmoitettava tietoturvaloukkauksista, ja ensimmäisen osapuolen käytännöt voivat kattaa nämä kustannukset, jotka voivat olla merkittäviä yrityksille, joilla on suuri kuluttajapohja.
 • Yritykset, joilla on korkea tuotto tai arvokasta digitaalista omaisuutta.
  • Kybertapahtumiin liittyviä kustannuksia voi olla vaikea ennustaa, ja suuremmilla yrityksillä on todennäköisesti arvokkaampaa dataa, josta voi tulla kalliimpi lunnaita.

Jos mietit sitä, kannattaako yrityksellesi ottaa tietoturvavakuutus, kannattaa olla yhteydessä vakuutusmeklariin, joka osaa neuvoa ammattitaidollaan yrityksellesi sopivimmat vakuutuskattavuudet. Meknian vakuutusmeklareiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Miksi tietoturvallisuus on tärkeää?

Kasvava riippuvuus teknologiasta on tehnyt yksityisille ja yrityksille tärkeäksi suojata arkaluonteiset tiedot kyberrikollisilta. Tietoverkkorikollisuudesta on tullut merkittävä huolenaihe maailmanlaajuisesti, mikä on aiheuttanut merkittäviä menetyksiä sekä taloudellisesti että asiakkaiden luottamuksen kannalta. 

Mitä hyötyä siis on tietoturvasta?

 • Ensinnäkin yksi tietoturvan ensisijaisista eduista on suojaus tietomurroilta ja kyberhyökkäyksiä vastaan. Oikeilla tietoturvallisuus-toimenpiteillä riskit voidaan minimoida tai jopa poistaa kokonaan.
 • Toinen tietoturvan merkittävä etu on tietosuojaan liittyvien lakien ja määräysten noudattamisen varmistaminen.
  • Hallitukset ympäri maailmaa ovat säätäneet tiukkoja lakeja, jotka velvoittavat yritykset suojaamaan luottamuksellisia asiakastietoja. Näiden määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa suuriin sakkoihin tai jopa rikossyytteisiin.
 • Lisäksi se auttaa turvaamaan organisaation mainetta ja brändin arvoa varmistamalla, että arkaluonteiset tiedot, kuten asiakastiedot ja materiaalioikeudet ovat hyvin suojattuja.

Sekä yritysten että yksityishenkilöiden on tärkeää asettaa etusijalle tietoturvatoimenpiteet, kuten palomuurit, virustorjuntaohjelmistot ja salasananhallintaprotokollat.

Yrityksen tietoturva

Kun yritykset luottavat yhä enemmän teknologiaan arkaluontoisten tietojen tallentamisessa ja hallinnassa, tarve vahvoihin tietoturvallisuustoimiin on tullut pakottavammaksi kuin koskaan ennen. Sen varmistamiseksi, että yrityksen tietoturva on suojattu kyberuhkilta, on tärkeää ottaa käyttöön vankat suojausprotokollat ja parhaat käytännöt.

Softwaretestinghelp kuvaa artikkelissaan tietoturvan tärkeyttä hyvin:

”Kyberturvallisuus auttaa organisaatioita ja yksilöitä suojaamaan järjestelmiään ja tietojaan luvattomalta käytöltä.

Tietoturvallisuus ei ainoastaan suojaa järjestelmiä ja tiedostoja uhilta, vaan se tarjoaa myös monia muita etuja, kuten tuottavuuden sekä asiakkaiden luottamuksen lisäämisen, asiakkaiden suojaamisen ja vähentää verkkosivustosi romahtamisen mahdollisuuksia.”

Miten parantaa yrityksen tietoturvallisuutta?

Yksi yrityksen tietoturvan tärkeimmistä vaiheista on päivittää ohjelmistot ja järjestelmät säännöllisesti uusimmilla korjaustiedostoilla ja päivityksillä. 

 • Tämä auttaa korjaamaan tunnetut haavoittuvuudet tai heikkoudet, joita hakkerit tai muut haitalliset toimijat voivat hyödyntää. 

Toinen tärkeä osa tehokasta kyberturvallisuutta on työntekijöiden koulutus. Kaikkien henkilöstön jäsenten tulee saada säännöllistä koulutusta mahdollisten kyberuhkien tunnistamisesta ja siitä, miten toimia asianmukaisesti hyökkäyksen tai tietomurron sattuessa. Lisäksi yritysten tulisi ottaa käyttöön monitekijätodennus aina kun mahdollista, sillä se voi vähentää merkittävästi arkaluonteisten tietojen pääsyä vääriin käsiin.

Lisätietoa ja apua vakuutusasioissa voi aina kysyä Meknian asiakaspalvelusta tai myynnistä täältä.

Lähteet

Geeksforgeeks

Travelersin

Imperva

Nerdwallet

Abi

Softwaretestinghelp

Meknia (Yhteystiedot)